تعاریف بین المللی و اصطلاحات تخصصی : "خدمات ارتباطی" شامل خدمات پستی و پیک و همچنین خدمات مخابراتی و "خدمات رایانه ای و اطلاعاتی " شامل خدمات رایانه ای و خدمات اطلاعاتی است که خدمات آژانس خبری و سایر خدمات ارائه اطلاعات از زمره آن محسوب میشوند. دامنه خدمات ICT می تواند متفاوت باشد (OECD 2006، صفحات 111-16) بطوریکه شامل خدمات مربوط به کسب وکار نیز قرار میگیرد. در ( UNCTAD 2007 ، ص 120) در مباحث مربوط به تجارت خدمات ، خدمات ICT بسیار گسترده تر بوده و شامل خدمات بیمه ، خدمات مالی ، حق الامتیاز و مجوز و موارد فرهنگی و خدمات تفریحی نیز هست. خدمات این حوزه بر اساس ماهیت خدمات و نه روش ارائه تعریف می شوند. نرم افزار بارگیری شده تحت پوشش خدمات رایانه ای است ، در حالی که محصولات سمعی و بصری بارگیری شده تحت پوشش خدمات سمعی و بصری (صنایع خلاق) قرار دارد. همچنین محتوای بارگیری شده که نرم افزار یا محصولات سمعی و بصری یا مرتبط نیست ، در خدمات اطلاعاتی گنجانده شده است .

توضیحاتی یافت نشد !
کد یک رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6 1- خدمات تجاری Business services 2- خدمات ارتباطی Communication services
کد دو رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6 1- ب. رایانه و خدمات مرتبط B. Courier services 75121 2- ج. خدمات مخابراتی C. Telecommunication services
کد سه رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6 ج - خدمات مخابراتی از مجموعه خدمات ارتباطی خدمات تلفن صوتی 7521 خدمات انتقال داده سوئیچ بسته 7523 ** خدمات انتقال داده با سوئیچ مدار 7523 ** خدمات تلکس 7523 ** خدمات تلگراف 7522 f خدمات نمابر 7521 ** + 7529 ** g خدمات مدار اجاره خصوصی 7522 ** + 7523 ** پست الکترونیکی 7523 ** پست صوتی 7523 ** بازیابی اطلاعات و پایگاه داده آنلاین 7523 ** تبادل الکترونیکی داده (EDI) 7523 ** خدمات کپی برداری پیشرفته / ارزش افزوده ، از جمله ذخیره و ارسال ، ذخیره و بازیابی 7523 ** تبدیل کد و پروتکل n.a. n اطلاعات آنلاین و / یا پردازش داده ها (شامل پردازش معاملات) 843 ** غیره ب - رایانه و خدمات مرتبط - از خدمات زیر مجموعه خدمات کسب و کار خدمات مشاوره ای مربوط به نصب سخت افزار رایانه 841 842. خدمات پیاده سازی نرم افزار 843.خدمات پردازش داده . خدمات پایگاه داده 844 دیگر 845 + 849
Global exports (billion dollars) Global imports (billion dollars) Total volume of world trade Rank of the I.R.I in world trade
International Trade Center

Business Statistics

Country name Value Share of total %
Country name Value Share of total value (%)
Country name Import value Share of the total

Business Events

Business delegations licensed by the organization

Data not found!

Other business delegations

Title board type Date
GITEX Dubai IT Exhibition اعزام 11/01/2021

Exhibitions licensed by the organization

Exhibition Title Exhibition Date Website Details
International Exhibition of Stock Exchange, Banking and Insurance 08/06/2021 www.banian.ir Details

Other exhibitions

Data not found!
Data not found!

Business information

Data not found!
Data not found!
Data not found!

Contacts

  • office name: Iran Trade Promotion Organization
  • secretary: Heydari Mehran
  • update time: 00/08/01 13:38
producer: Heydari Mehran