تعاریف بین المللی و اصطلاحات تخصصی : (به انگلیسیservices)به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. ترانزیت یک اصطلاح فرانسوی است که از لحاظ لغوی به معنی و مفهوم “عبور”،”گذر”و “راه” می باشد، ولی از لحاظ قانونی خصوصاً مقررات گمرکی و ترانزیت به “انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک به گمرک دیگر (تحت نظارت گمرک )اطلاق می شود” . ماده یک قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، ترانزیت را این‌گونه تعریف کرده است: ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست‌شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از ‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد. تبصره این ماده هم تکلیف این موضوع را مشخص می‌کند که حمل و نقل کالاها و عبور آنها از مرز تابع چه مقررات و قوانینی است: آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست‌شده می‌شوند، در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود. در تعریف اصطلاحات گمرکی ،ترانزیت تحت عنوان ترانزیت گمرکی یا رویه گمرکی که به موجب آن کالا با اجازه گمرک از یک ادره به اداره دیگر در قلمرو گمرکی حمل می شود، انواع مختلفی دارد که عبارتند از: انواع ترانزیت کالا ترازنیت داخلی: در ترانزیت داخلی کالاها از یک گمرک به گمرک های دیگر منتقل می شوند و این موضوع غالبا امری زمان بر است. ترانزیت خارجی: در این نوع ترازیت کالاها از کشوری به کشور دیگر مننقل می شوند. از آن جایی که این موضوع به معنای صادرات و واردات کالا نمی باشد، برای آن هیچ حقوق گمرکی در نظر گرفته نشده و معاف از همه آن موارد است.

زیر بخش ها شاخص اول(منابع انسانی) شاخص دوم(زیرساخت) شاخص سوم(موانع تجاری - استانداردها ...)
زیربخش ها شاخص اول(منابع انسانی) شاخص دوم(زیرساخت ها) شاخص سوم(موانع تجاری-استاندارد ها)
کد یک رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد دو رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
کد سه رقمی طبقه بندی شده بر اساس BPM6
Global exports (billion dollars) Global imports (billion dollars) Total volume of world trade Rank of the I.R.I in world trade
International Trade Center

Business Statistics

Country name Value Share of total %
Country name Value Share of total value (%)
Country name Import value Share of the total

Business Events

Business delegations licensed by the organization

Data not found!

Other business delegations

Title board type Date
Sending a Delegation for the Logistics and transit exhibition-Turkey اعزام 05/01/2021
Sending a business delegation for the London International Transit and Transport Exhibition اعزام 06/01/2021
International Exhibition of Marketing and Export of Transit and Maritime Transport Services-Germany اعزام 11/01/2021

Exhibitions licensed by the organization

Data not found!

Other exhibitions

Data not found!
Data not found!

Business information

Data not found!
Data not found!
Data not found!

Contacts

  • office name: Iran Trade Promotion Organization
  • secretary: Taj Poor Nadereh
  • update time: 00/08/01 13:38
producer: Taj Poor Nadereh